Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • An toàn thực phẩm và dinh dưỡng
 • Bảo trợ xã hội
 • Bồi thường nhà nước
 • Chứng Thực
 • Đăng ký biện pháp bảo đảm
 • Đất đai cấp huyện
 • Đất đai cấp tỉnh
 • Đấu Thầu
 • Đường bộ
 • Đường thủy nội địa
 • Gia đình
 • Giá
 • Giáo dục và Đào tạo
 • Giải quyết khiếu nại
 • Giải quyết tố cáo
 • Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao
 • Hoạt động khoa học và công nghệ
 • Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực
 • Kế toán, kiểm toán
 • Kinh doanh khí (khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG))
 • Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
 • Lao động, tiền lương
 • Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
 • Lĩnh vực Quản lý công sản
 • Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
 • Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu
 • Môi trường
 • Người có công
 • phòng chống tham nhũng
 • Phòng, chống tệ nạn xã hội
 • Phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Quản lý tài sản nhà nước
 • Quy hoạch xây dựng
 • Tài nguyên nước
 • Thành lập và hoạt động hợp tác xã
 • Thành lập và phát triển doanh nghiệp
 • Thi đua, khen thưởng
 • Thư viện
 • Tiếp công dân
 • Tôn giáo
 • Tổ chức phi chính phủ
 • Tổ chức - Biên chế
 • Văn hoá quần chúng, văn hóa dân tộc và tuyên truyền cổ động
 • Viễn thông và internet
 • Xây dựng
 • XUẤT BẢN
 • Xử lý đơn thư
 • TÌM THẤY 296 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  3
  công nhận báo cáo viên pháp luật huyện
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  4
  5
  Cấp bản sao từ sổ gốc
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  6
  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  7
  8
  Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  9
  10

  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2019
  TỈ LỆ ĐÃ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2019